Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beauty Secrets

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Secrets en een cliënt waarop Beauty Secrets deze voorwaarden van toepassing heeft

verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

Inspanningen Beauty Secrets
Beauty Secrets zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, naar de laatst bekende stand van techniek en wetenschap uitvoeren.

Beauty Secrets zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de standaardbehandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Secrets melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Beauty Secrets tot 50% van de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Beauty Secrets de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Beauty Secrets moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door

overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling
Beauty Secrets vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Beauty Secrets vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de

ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven

looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beauty Secrets vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Secrets aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.

Beauty Secrets neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Beauty Secrets behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen genoemd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Secrets zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Beschadiging & diefstal
Beauty Secrets heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt

meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie. 

Geheimhouding
Beauty Secrets is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft

medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Beauty Secrets verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Beauty Secrets is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Secrets is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Secrets is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie
Beauty Secrets geeft de cliënt zeven dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere Nagelstudio, zonder vooroverleg    met en zonder (schriftelijke) toestemming van Beauty Secrets.

 De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

 De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft afgebroken/beschadigd.

 De cliënt andere producten dan de door Beauty Secrets geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

 De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

 De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van Beauty Secrets.

Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Secrets de behandeling opnieuw verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit

schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien Beauty Secrets en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan ‘Het Nagelgilde’ Nederlandse Vereniging van

Nagelstylisten, Markerkant 10-13d,1316 AA Almere.

Nail Art
Indien Beauty Secrets een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte Nail Art motieven berust bij Beauty Secrets.

Indien de cliënt de aangebrachte Nail Art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf

toestemming gevraagd worden aan Beauty Secrets, deze kan hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Secrets het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Beauty Secrets en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het

tot stand komen van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede

Enschede, 10 januari 2020.